Wypisz archaizmy w bogurodzicy

Pobierz

Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim spisem rolnym z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 373 tys., czyli o 19,1 proc. Scharakteryzuj wymienione elementy wiersza.. Bogurodzica to najdawniejsz polska pieśń religijna.. Załącznik 5 1.. Archaizmy leksykalne z Bogurodzicy to m.in. dziela - dla, bożyc - syn Boga .wymień i objaśnij 2 archaizmy występujące w BOGURODZICY.. c) Nie pomoże temu kazanie, któremu pracować się nie chce.. O ile o samym podmiocie niewiele więcej możemy powiedzieć, o tyle interesujący jest sposób kreacji bezpośredniego adresata wypowiedzi - Matki .Analiza artystyczna i językowa "Bogurodzicy".. Treść zadania.. Przy każdym z nich określ typ.Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej.. Elementy wiersza Charakterystyka Cytat rodzaj liryki podmiot .Do archaizmów leksykalnych w Bogurodzicy można zaliczyć wyrazy Gospodzin ( pan ), zwolena ( wybrana), pyszczy, ( pozyskaj), przebyt ( bycie , bytowanie ), jegoż ( czego, o co ).. Jako archaizm słowotwórczy można interpretować wyraz Bożyc ( syn Boga ).. - "dziela" - dla - "Gospodzin" - Pan, Gospodarz - "zbożny" - dostatni, pomyślny - "przebyt" - bytowanie, przebywanie - "bożyc" - Syn Boga - "jegoż" - czego, o co - "jąż" - którą - "zwolena" - wybranaW niżej podanych przysłowiach podkreśl zdanie podrzędne, postaw pytanie i rozpoznaj rodzaj tego zdania..

...Wymieni mi ktoś 2 archaizmy i wyjaśni co oznaczają?

Zgłoś nadużycie.. • Archaizmy leksykalne to takie wyrazy, które nie występują już we współczesnym słowniku, nie funkcjonują w języku potocznym (czasem używają ich poeci).. Paralelizm treściowy polega na powtórzeniu w obu zwrotkach podobnego układu modlitewnego - po apostrofie następuje prośba, zakończona refrenem Kyrieleison.. Występujący w utworze podmiot liryczny ma charakter zbiorowy.. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.Lekcja 1,2 Temat:"Bogurodzica" dokument dawnego języka polskiego Polecenie: Proszę przeczytać w podręczniku informacje dotyczące "Bogurodzicy" s.146-147 1.Parafraza Bogurodzicy na współczesną polszczyznę.. Tekst średniowieczny Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego Syna GospodzinaArchaizm (gr.. II ZWROTKA REKLAMA Twego dziela Krzciciela, bożycze Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, Słysz modlitwę, jąż nosimyW treści Bogurodzicy spotykamy paralelizmy: Treściowe - polega to na powtarzaniu się dwóch kolejnych członów tej samej treści - prośby Składniowe - w obu członach treściowych występuje schemat: apostrofa + zdanie(a) rozkazujące.. Archaizm fonetyczny - dawne formy brzmieniowe słów.. Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena, Maryja!.

W pieśni jednak najbardziej wyróżniają się archaizmy fonetyczne.Dodaj do ulubionych Drukuj.

Wypisz z tekstu utworu archaizmy według ich rodzajów: archaizmyleksykalne archaizmyfonetyczne archaizmysłowotwórcze archaizmy fleksyjne archaizmyskładniowe I.. Niektóre z nich były nieaktualne już w XV wieku: leksykalne (dawne wyrazy ) dziela - dla bożyc - syn Boga Gospodzin - Pan zbożny - dostatni przebyt - bytowanie, istnienie rodzica - matka jąż, jegoż - którą, któregoW jaki sposób obecność synonimów świadczy o języku utworu?. Jest nim ogół modlący się do Matki Boskiej (a za jej pośrednictwem do Jezusa Chrystusa i Boga).. a) Gdzie się one czasy podziały, kiedy po świecie kiełbasy latały.. Autor: prince3000 Dodano: 24.11.2010 (15:58) Wymień archaizmy występujące w Bogurodzicy i zaklasyfikuj je do następujących typów : fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne i składniowe.. Bogurodzica (fragment) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!. Te z kolei nazywa się anachronicznymi.Termin używany jest również w znaczeniu .W okresie wczesnego średniowiecza kultura rozwijała się przede ..

Najnowsze hipotezy naukowców są pod tym względem bardzo rozbiezne.W tekście Bogurodzicy znajdują się liczne archaizmy.

Występuje w nich układ metryczny noszący nazwę .Wymień dwie wady obecnej struktury.. Należą do nich słowa: "zwolena" (wybrana), "zyszczy" (pozyskaj), "dziela" (dla), "jąż .Najliczniejsza grupa archaizmów wchodzących w skład "Bogurodzicy".. Przykłady w Bogurodzicy: Krzciciela, sławiena.w Bogurodzicy.. Sformułuj definicję archaizmu.. b) Siedź cicho, bo śpi licho.. Przykłady w Bogurodzicy: Krzciciela, sławiena Archaizm słowotwórczy - słowo zostało utworzone od innego zgodnie z dawnymi zasadami słowotwórczymi.8.. 2009-11-03 16:59:07; Wypisz min.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub .Bogurodzica - Analiza utworu.. U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja!. Zyszczy nam, spuści nam, Kiryjeleizon.. Przyjmuje się, że utwór napisany został pomiędzy wiekiem X a XIV.. Uzupełnij tabelę archaizmów obecnych w Bogurodzicy.W Bogurodzicy można zaobserwować paralelizm treściowy oraz paralelizm kompozycyjny.. Przykłady w Bogurodzicy: zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja.. Z pierwszej zwrotki Bogurodzicy wypisz: a) archaizm fonetyczny, b) archaizm fleksyjny, c) archaizm leksykalny, d) archaizm składniowy, e) apostrofę, f) antytezę.. Archaizm fonetyczny- dawne formy brzmieniowe słów.. Także kompozycja obu strof jest podobna.. Tekst lic zy a ż trzyn a śc ie zw ro tek, a le n a jsta rsza jego c zęść to d w ie p o c zą tko w e stro f y Źró d ł o : d o m en a p u b l i c zn a ..

archaizmy leksykalne (czyli słownikowe), archaizmy fleksyjne (gramatyczne), archaizmy składniowe, archaizmy fonetyczne.

2012-01-12 17:33:37; Podaj kilka przykładów archaizmów 2016-09-18 09:48:01; Przykłady archaizmów.. "Bogiem sławiena" - Stara składnia, dzisiaj powiedzieliśmy: Sławiona przez Boga lub Sławiona ze względu na Boga.Archaizmy Współczesny zapis nutowy Bogurodzicy W Bogurodzicy znajdują się liczne archaizmy.. Z zebranych danych wynika, że w Polsce jest mln 583 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.. archaíos "dawny" od archē "początek") - wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia w danej formie języka.Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze w pewnym stopniu używane, lecz postrzegane jako dawne.. Fragment przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży Z dn. 3.06.1979: .Wskaż archaizmy językowe w "Bogurodzicy" i zastąp je słownictwem współczesnym.. 20 archaizmów z powieści Krzyżacy 2012-12-13 18:00:43 Archaizm Rodzaj archaizmu Znaczenie Bogurodzica Bogiem sławiena Gospodzina zwolena zyszczy spuści dziela Krzciciela Bożycze napełń słysz jąż raczy jegoż zbożny przebyt 3.. Kyrielejson.Pieśń już na początku XVI wieku nie była w pełni zrozumiała, dlatego archaizmy w niej występujące zastępowano współczesnym słownictwem.. Ponadto do kanonicznej wersji utworu, obejmującej dwie strofy, dopisywano kolejne, co świadczy o popularności Bogurodzicy.. Zadanie jest zamknięte.. Przykłady w Bogurodzicy: zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja Archaizm fonetyczny - dawne formy brzmieniowe słów.. d) Leniwemu robota idzie, jakby wodę w sieci nosił.Przykłady archaizmów wBogurodzicy: - fonetyczne - sławiena, zwolena, krzciciel - słowotwórcze - przebyt, zboży - słownikowe - przebyt, gospodzin, zwolena, dziela, Bożyc, zbożny, jąż, jegoż, Bogurodzica, Bożyce - fleksyjne - zyszczy, spuści, raczy, Bożycze, Bogurodzica, dziewica - składniowe - Bogurodzica, Bogiem sławiena, Twego dzielaWypracowania Archaizmy w "Bogurodzicy" - opracowanie Obecne w najstarszej części "Bogurodzicy" archaizmy są niespotykane w innych polskich tekstach wieków średnich.. wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia w danej formie języka 2.. Pieśń liczyła ostatecznie 23 strofy.Karta pracy Bogurodzica Przeczytaj w podręczniku Bogurodzicę (s. 146) i wykonaj polecenia.. Niektóre z nich były nieaktualne już w XV wieku.. Ka rta XV-w iec zn ego ła c iń skiego ko d eksu , n a któ rej a n o n im o w y ko p ista za p isa ł tekst Bogurodzicy.. Zyszczy nam, spuści nam.. Świadczy to o bardzo wczesnym powstaniu pieśni.Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt