Kryteria oceny rozprawki klasa 8 cke

Pobierz

Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi członami pracy.Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś 1p.. 0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych.. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowych .Hej!. Kalisz, 30.10.2017.. Odwołaj się do przykładów z literatury lub filmu, ewentualnie z obu tych dziedzin.. Jak napisać rozprawkę.. Uczeń:Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi innych jej uczestników, rozumie większość wypowiedzi, reaguje na wypowiedzi kolegówwybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Trafny dobór argumentów i zachowana gradacja.. 24 września 2020 18:54 Ściągi.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. II Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy) 0 - 2p..

w klasach VII i VIII.

(0-1) Wymaganie ogólne II.. Elementy treści Elementy formy 4-3 2-1 0 10-9 5 pkt 4 pkt 3 pkt 8-7 4 pkt 3 pkt 2 pkt 6-5 3 pkt 2 pkt 1 pktKRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Interpunkcja Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator uwzględni liczbę błędów interpunkcyjnych,Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką.. Lektury; Jak napisać .. przykładowe słownictwo do rozprawki jak napisać rozprawk .rozprawka, należy do sprawności ważnych nie tylko na etapie Twojej nauki w gimnazjum, ale także w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach i w pracy .Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz form użytkowych ustala szczegółowo nauczyciel z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w podstawie programowej oraz programie nauczania dla danej klasy, a także w odniesieniu do danego oddziału, formy wypowiedzi, konkretnych celów stawianych uczniom..

Od czego zacząć pisanie rozprawki?

Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Powołanie się na znane autorytety.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.średnia ocena 4.51 - 5.00 bdb 4.50 - 3.51 db 3.50 - 2.51 dst 2.50 - 1.51 dop 1.50 - 0 ndst Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4.51, a ponadto brałKRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Powołanie się na znane autorytety.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieZadanie 8..

...OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

III Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń 1p.. * Jeżeli uczeńcharakteryzuje inną postać (nieliteracką) lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych kryteriach.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.Ocena postaci dokonuje oceny postaci, uzasad-nia swoją opinię dokonuje oceny postaci a w zależności od możliwości, jakie stwarza wskazana postać.. 1.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.kryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Gimnazjum / Karty pracy, kartkówki, sprawdziany / .. Może taka karta samodzielnej oceny przyda się Twoim uczniom.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. Mój kurs online: Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Kryteria oceniania wypracowań i testów wyboru ..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p.. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi […] pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.. Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017 przygotowała - Beata Galant.. Wymaganie szczegółowe Klasy IV-VI 2.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Przykładowe arkusze.. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Wyraźne sformułowanie tezy lub hipotezy.. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). 1 pkt 3-4 błędy ortograficzne.. kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Zróżnicowanie języka.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Ocena rozmowy 1-8 punktów (0 punktów, gdy odpowiedzi są nie na temat) Styl i język (wypowiedzi i rozmowy) .. 1.dla rozprawki/artykułu/listu, np.: teza, tytuł, zwroty rozpoczynające i kończące, itp., kompozycja, segmentacja, czyli układ graficzny i uporządkowanie tekstu, długość pracy mieszcząca się w granicach 200-250 słów.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka.. - podróż niejedno ma imię.KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, tre .. Jzyk poki | Myłli i sśowa | Klasa 7 Szko a podstawowa ATOR: Joanna Gaweś .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.Przykładowe rozprawki cke.. Kształcenie językowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt